Co to jest żelkot ?

                 Tiksotropowany, barwiony roztwór styrenowy nienasyconego poliestru otrzymanego
                 w procesie kondensacji bezwodnika maleinowego i innych kwasów dikarboksylowych
                 i glikoli. Żelkot jest to zewnętrzna warstwa laminatu poliestrowo - szklanego, nadająca mu
                 estetyczny wygląd, kolor, trwałość i odporność na działanie czynników
                 atmosferycznych (woda, promieniowanie UV). Wykorzystywany np. w budowie łodzi.
                 Natomiast topkot to ostatnia warstwa laminatu poliestrowo-szklanego nadająca
                 atrakcyjny wygląd i maskująca wzór włókna szklanego oraz kolor żywicy od wewnątrz.
Właściwości fizykochemiczne

                 Postać : gęsta, lepka ciecz
                 Barwa : barwa różna
                 Zapach : typowy zapach styrenu
                 Temperatura samozapłonu : 490ºC (styren)
                 Temperatura wrzenia : 146ºC (styren)
                 Właściwości wybuchowe : granica dolna 1,1 % obj. ; górna 6,1 % obj.
                 Temperatura zapłonu : 31ºC (styren)

                 Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach :

                 Rozpuszczalność w wodzie w temperaturze 25ºC - 0,031 % wag.
                 Rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, benzenie,
                 dwumetylosulfotlenku, eterze naftowym, dwusiarczku węgla .

                 Gęstość par : względem powietrza - 3,6 /styren/powietrze= 1/
                 Prężność par : 7,3 hPa w 20ºC /styren/
                 12,7 hPa w 30ºC /styren/
                 Lepkość : 60000+/- 20000 mPa /25ºC/

Więcej informacji w dziale PLIKI >> Karta charakterystyki
   
   
statystyka